Tin tức nổi bật

Tin Doanh Nghiệp

Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên - Phần 2

(Cập nhật: 02/11/2011 : 14:21)

C.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

Để thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, Đảng uỷ Công ty và các Chi uỷ Chi bộ cần chỉ đạo và tiến hành thực hiện tốt các nội dung sau :

1. Đối với Đảng uỷ công ty :

- Xây dựng kế hoạch đăng ký phấn đấu trong sạch vững mạnh của Đảng bộ ngay từ ngày đầu năm.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên của các chi bộ.

- Chỉ đạo tổ chức chuyên môn, đoàn thể tổng kết công tác năm, bình xét, xếp loại thi đua đảm bảo tiến độ theo quy định. Tổ chức lấy ý kiến tham gia của Ban chấp hành các đoàn thể ở cơ sở về sự lãnh đạo của đảng bộ.

- Xét, quyết định công nhận kết quả đánh giá chất lượng các chi bộ và đảng viên, khen thưởng chi bộ và đảng viên có thành tích và thông báo kết quả cho chi bộ và đảng viên biết.

- Đề ra biện pháp khắc phục của đảng bộ và chỉ đạo củng cố, khắc phục khuyết điểm của các chi bộ yếu kém

- Tiến hành kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ trong năm, tự chấm điểm đánh giá chất lượng của Đảng bộ mình (theo mẫu) và báo cáo Đảng uỷ cấp trên trước ngày 10/12 hàng năm để xét và công nhận.

2. Đối với Chi uỷ Chi bộ :

- Tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, quán triệt các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy công ty về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

- Xây dựng kế hoạch đăng ký phấn đấu của chi bộ và hướng dẫn đảng viên đăng ký phấn đấu từ đầu năm, điều chỉnh việc phân công công tác và theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

- Chỉ đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể quần chúng tổng kết công tác năm, bình xét, xếp loại thi đua; tổ chức lấy ý kiến tham gia của BCH các đoàn thể quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ.

- Tiến hành kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ, tự chấm điểm đánh giá chất lượng Chi bộ mình; tổ chức cho đảng viên kiểm điểm và xem xét, đánh giá chất lượng đảng viên, báo cáo Đảng uỷ công ty xét công nhận.

- Đề nghị Đảng uỷ công ty biểu dương, khen thưởng chi bộ ( nếu đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu ) và đảng viên trong chi bộ đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 ( Việc tự chấm điểm đánh giá chất lượng Chi bộ; tiến hành kiểm điểm Đảng viên, và đánh giá chất lượng đảng viên của Chi bộ hoàn thành và gửi hồ sơ về Thường trực Đảng ủy trước ngày 05/12/2011).

Hướng dẫn này thay thế các hướng dẫn trước đây. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc các Chi ủy Chi bộ cần phản ảnh về Đảng uỷ công ty để thống nhất giải quyết.

 

Nơi nhận :                                                                                                                                           T/M. BAN THƯỜNG VỤ

- Các đ/c UVBCH Đảng bộ;                                                                                                                          Bí thư

- Công đoàn, Đoàn thanh niên công ty;                                                                            (Đã ký)    

- Các chi uỷ chi bộ;                                                                                                      

- Lưu TTĐU.                                                                                                                                                     Đỗ Văn Hạt

BIỂU CHẤM ĐIỂM

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG

( Kèm theo hướng dẫn số     ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Đảng uỷ Công ty )

 

TT

 

NỘI DUNG

 

Điểm

1

Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, đời sống và chính sách xã hội ( Nhiệm vụ chính trị )

35

 

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ. Lãnh đạo công tác đảm bảo an toàn sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng công việc.

20

 

- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống mọi mặt của người lao động, lãnh đạo công tác phòng chống tham những, lãng phí, tiêu cực...

10

 

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn đơn vị; thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình .

5

2

Lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng

15

 

- Tổ chức phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ đảng viên, CNV thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của cấp trên.

10

 

- Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, đấu tranh ngăn ngừa có hiệu quả với những biểu hiện sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước và của cấp trên.

5

3

Lãnh đạo tốt công tác xây dựng tổ chức chuyên môn đoàn thể

20

 

- Lãnh đạo xây dựng tổ chức chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kịp thời xem xét, giải quyết những vụ việc ở chi bộ, không để khiếu kiện vượt cấp.

10

 

- Lãnh đạo xây dựng tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên vững mạnh. Chú trọng xây dựng khối đoàn kết ở chi bộ và toàn công ty.

10

4

Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng

30

 

- Đề ra được nghị quyết sát đúng, kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả; có biện pháp xây dựng Đảng bộ, Chi bộ TSVM; xây dựng được các quy chế  làm việc, quy định mối quan hệ công tác giữa cấp uỷ và lãnh đạo đơn vị.

10

 

- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; thực hiện nền nếp, chất lượng sinh hoạt Đảng.

5

 

- Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; chú trọng công tác quản lý Đảng viên và thực hiện Quy định 76-QĐ/TW

5

 

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra của chi uỷ, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ .

5

 

- Thực hiện công tác phát triển Đảng viên mới .

5

 

* Chú ý :

- Căn cứ vào đăng ký đầu năm, chi bộ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu đã đăng ký, kèm theo bản tự chấm điểm này.

- Mức chấm điểm các nội dung nêu trên là điểm tối đa, căn cứ vào các chỉ tiêu đã đăng ký đầu năm, mức độ hoàn thành các nội dung mà chấm điểm cho phù hợp

ĐẢNG ỦY CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ

VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHI BỘ:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     

 

           

 

 

PHIẾU PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN NĂM 2011

 

 

 

TT

 

 

Họ và tên

Đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đủ tư cách, hoàn thành tốt

 nhiệm vụ

Đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ

Vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

                                                                                     Ký tên hoặc không ký tên
Đảng ủy Công ty
Các tin khác

Một số hình ảnh trong Đại Hội Đảng TRICC lần thứ X, 2015

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán - Năm 2014

Lễ khánh thành công trình nút giao thông khác mức ngã ba Huế nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975- 29/3/2015)

Một số hình ảnh trong Hội nghị Người Lao Động TRICC lần thứ VIII, 2015

Giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)

Chúc mừng sinh nhật các Đồng chí trong tháng 12/2014

Chúc mừng các Đồng chí sinh nhật trong tháng 11/2014

Chúc mừng sinh nhật đồng chí Trần Thiện Cảnh - Tổng GĐ Công ty

Thông tin tổng hợp
Hỗ trợ trực tuyến
Download
Thống kê truy cập
Giá vàngTỷ giá
Yahoo
Skype
E-mail
Hotline: 04 3 7714 276
Lượt truy cập:
1.778.569
Số người Online:
1