Tin tức nổi bật

Tin Doanh Nghiệp

Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên - Phần 1

(Cập nhật: 02/11/2011 : 14:10)

ĐẢNG ỦY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ

VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 07- HD/ĐUCT

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


         Hà nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

- Căn cứ nhiệm vụ của tổ chức Đảng và nhiệm vụ của Đảng viên được Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ( khoá X ) quy định.

- Căn cứ Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương và  Hướng dẫn của Đảng uỷ Đường sắt Việt Nam về đánh gía chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của Đảng bộ công ty, Đảng uỷ Công ty Cổ phần TVĐT&XD GTVT hướng dẫn việc tổ chức thực hiện như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Đánh giá đúng chất lượng tổ chức đảng và đảng viên để cấp uỷ đề ra nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ ĐSVN, Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Công ty.

- Đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên thực hiện mỗi năm một lần gắn với tổng kết công tác năm của đơn vị.

- Đảng uỷ, chi uỷ phải chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, phản ánh đúng thực chất chất lượng của tổ chức đảng và đảng viên.

B. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

I. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG :

1. Căn cứ và đối tượng đánh giá :

- Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng phải căn cứ vào yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng theo nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết của BCH Trung ương; kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng và các nhiệm vụ cấp ủy cấp trên giao; gắn với các nội dung thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐU ngày 12/11/2010 của Ban thường vụ Đảng ủy Đường sắt Việt Nam về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”.

- Đối tượng đánh giá: là Đảng bộ công ty và các Chi bộ thuộc Đảng bộ công ty.

2. Nội dung đánh giá :

2.1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đời sống và chính sách xã hội :

- Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng bộ, Chi bộ và nhiệm vụ cấp trên giao, lãnh đạo công tác an toàn sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng công việc.

- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện kỷ cương, kỷ luật ở đơn vị; xây dựng và phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật, chăm lo đời sống mọi mặt và bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động; lãnh đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác.

- Thực hiện các nghĩa vụ, chính sách của địa phương nơi đóng quân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn đơn vị; thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình.

2.2. Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng :

- Tổ chức phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của cấp trên.

- Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, đấu tranh ngăn ngừa có hiệu quả với những biểu hiện về tư tưởng và hành động ( nói, viết, làm... ) trái với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ .

- Lãnh đạo công tác tư tưởng, nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng; giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm hoặc báo cáo cấp trên giải quyết theo thẩm quyền.

2.3. Về lãnh đạo xây dựng tổ chức chuyên môn, đoàn thể :

- Lãnh đạo xây dựng tổ chức chuyên môn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời kiểm tra, xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện kéo dài.

- Lãnh đạo xây dựng tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên vững mạnh; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể, đảm bảo nội bộ ổn định, đoàn kết và phát triển.

2.4. Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng:

- Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng gắn với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện chỉ thị “ Cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và chỉ thị “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”, với xây dựng tổ chức chuyên môn, các đoàn thể quần chúng ở cơ sở vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư đảng bộ, chi bộ, người đứng đầu và các cấp ủy viên.

- Đề ra được nghị quyết sát đúng, kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả; có biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ; xây dựng quy định về mối quan hệ làm việc giữa cấp uỷ với Hội đồng quản trị, với Tổng Gíam đốc ( hoặc thủ trưởng đơn vị ).

- Thực hiện nghiêm túc nền nếp, chất lượng, tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của sinh hoạt Đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng .

- Chú trọng công tác quản lý đảng viên và phân công công tác cho đảng viên; xây dựng và thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, nâng cao trình độ mọi mặt cho đảng viên; giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú .

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra giám sát của cấp uỷ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý được đảng viên đi công tác nước ngoài; phát hiện và xử lý kịp thời đảng viên có sai phạm.

- Chú trọng công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên, nhất là những bộ phận trọng yếu, những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên.

- Xây dựng tập thể cấp ủy đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, thực sự là trung tâm đoàn kết, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ, thông tin kịp thời giữa cấp ủy cấp trên và cấp dưới; thực hiện nghiêm túc các quy định về nghiệp vụ công tác đảng ở đơn vị.

3. Phương pháp đánh giá :

Đánh giá chất lượng tổ chức Đảng phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự vững mạnh của tổ chức quần chúng, chất lượng đội ngũ  cán bộ, đảng viên đồng thời kết hợp với phương pháp chấm điểm theo 4 nội dung công tác của đảng bộ , chi bộ, đã thực hiện trong năm. Tổng số điểm là 100 điểm và được quy định cụ thể như sau :

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị                     : 35 điểm.

- Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng                        : 15 điểm.

- Lãnh đạo xây dựng tổ chức chuyên môn, đoàn thể   : 20 điểm.

- Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng             : 30 điểm.

4. Xếp loại chất lượng :

Chất lượng tổ chức Đảng được xếp thành 4 loại; cách chấm điểm theo biểu

 ( kèm theo văn bản này ).

4.1. Tổ chức Đảng Trong sạch vững mạnh: là những chi bộ đã đăng ký phấn đấu từ đầu năm, thực hiện tốt 4 nội dung đáng giá nêu tại mục I.2 nêu trên và đạt từ 90 điểm trở lên, đồng thời phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra, nhất là các nhiệm vụ trọng yếu; tổ chức chuyên môn phải đạt tiêu chuẩn đơn vị tiên tiến do cấp trên trực tiếp công nhận, các tổ chức đoàn thể ở chi bộ đạt tiêu chuẩn vững mạnh;

- Không để xảy ra tai nạn do chủ quan: tai nạn chạy tàu nặng và nghiêm trọng do lỗi tư vấn thiết kế, tai nạn lao động chết người, vi phạm quy trình, quy phạm nghiêm trọng, tai nạn thiết bị nghiêm trọng.

- Không có cấp ủy viên hoặc người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, đơn vị, tổ chức đoàn thể bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên ( trừ trường hợp bị kỷ luật do đơn vị chủ động phát hiện, đấu tranh và xử lý).

- Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ  80 % trở lên .

Trong số Chi bộ đảng đạt trong sạch vững mạnh, Đảng uỷ Công ty sẽ xem xét, lựa chọn một số Chi bộ đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu để khen thưởng. Nhưng không quá 20% tổng số tổ chức chi bộ đảng trong sạch vững mạnh.

Những Chi bộ đảng được Đảng uỷ Công ty xét công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu và được khen thưởng phải có các mặt nổi trội sau :

- Thực hiện xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh, đơn vị được Hội đồng thi đua của công ty  khen thưởng danh hiệu: “Tập thể lao động giỏi”.

- Công tác xây dựng Đảng có những mặt xuất sắc trong sinh hoạt Chi bộ, phát triển đảng viên, nghiệp vụ công tác Đảng .

- Giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị, không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

- Tổ chức Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc và Đoàn thanh niên đạt vững mạnh.

4.2. Tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ: Là những Chi bộ thực hiện tốt 4 nội dung đánh giá nêu trên nhưng chưa đạt mức trong sạch vững mạnh; có tổng số điểm đạt từ 70 đến dưới 90 điểm.

4.3. Tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ : là những Chi bộ cơ bản thực hiện được 4 nội dung đánh giá nêu trên và có tổng số điểm đạt từ 50 đến dưới 70 điểm.

4.4. Tổ chức cơ sở Đảng yếu kém : là những  Chi bộ có tổng số điểm dưới 50 điểm hoặc có một trong những khuyết điểm sau :

- Không hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đạt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đơn vị đã đăng ký đầu năm ở mức dưới 80% ( Sản lượng, doanh thu ), trừ trường hợp do cấp trên điều chỉnh nhiệm vụ;

- Nội bộ mất đoàn kết hoặc có các vụ tiêu cực xảy ra nhưng để tồn đọng kéo dài, không xử lý kiên quyết, dứt điểm.

- Để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, tham ô, lãng phí thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước, của tập thể, hoặc để xảy ra những vụ việc gây thiệt hại về người và tài sản đến mức có cán bộ, đảng viên phải xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

 - Có một trong hai tổ chức đoàn thể bị xếp loại yếu kém, tổ chức đoàn thể còn lại không đạt vững mạnh .

5. Trường hợp tổ chức Đảng đã được công nhận trong sạch vững mạnh nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm thì phải chỉ đạo kiểm điểm, kết luận rõ, nếu đúng là có khuyết điểm, không xứng đáng là tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh thì ra quyết định huỷ bỏ kết quả đã công nhận.

II. ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN :

1. Căn cứ và đối tượng đánh giá :

- Việc đánh giá chất lượng đảng viên phải căn cứ vào yêu cầu nâng cao chất lượng Đảng viên theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Đường sắt Việt Nam và Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IX. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được tổ chức Đảng, Chuyên môn, Đoàn thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên do Điều lệ Đảng quy định.

- Đối tượng đánh giá là những đảng viên đang sinh hoạt ở Chi bộ tại thời điểm đánh giá, gồm đảng viên chính thức, đảng viên dự bị, đảng viên chuyển đến sinh hoạt tạm thời, đảng viên đi làm việc lưu động đã báo cáo và được cấp ủy cơ sở đồng ý.

- Đối với những đảng viên vắng mặt, Chi bộ tổ chức đánh giá vào cuộc họp Chi bộ gần nhất khi đảng viên có mặt và báo cáo bổ sung kết quả lên cấp uỷ cấp trên. Những đảng viên được miễn công tác và miễn sinh hoạt đảng thì không phải đánh giá chất lượng đảng viên.

2. Nội dung đánh giá :

2.1. Về tư tưởng chính trị:

- Sự kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Việc chấp hành, viết, nói và làm theo nghị quyết, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy trình quy phạm, nội quy, quy chế của ngành, của đơn vị. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện nói, viết và làm trái với chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chuyên môn, đoàn thể.

- Tuyên truyền, vận động gia đình và cán bộ công nhân viên thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Tự giác học tập, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực thực tiễn.

2.2. Về phẩm chất đạo đức lối sống :

- Tinh thần và kết quả thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; giữ gìn tư cách đạo đức, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, thực hiện: “Tiêu chuẩn đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, CNV Đường sắt - theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm .

- Thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết trong đảng, không xu nịnh, cục bộ, bè phái.

- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giữ mối liên hệ với quần chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của quần chúng.

2.3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao :

- Có ý thức tìm tòi suy nghĩ, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả .

- Thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Tham gia xây dựng tổ chức đảng, chuyên môn, đoàn thể. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, quản lý và tạo nguồn để tổ chức Đảng bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới.

2.4. Về tổ chức kỷ luật :

- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân  công, điều động, luân chuyển của tổ chức .

- Thực hiện chế độ sinh hoạt và đóng đảng phí theo quy định.

- Thực hiện tốt nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể.

3. Phương pháp đánh giá :

Việc đánh giá chất lượng đảng viên được tiến hành như sau :

- Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm theo 4 nội dung nêu trên và tự nhận loại trước Chi bộ.

- Chi uỷ nêu ý kiến nhận xét của các đoàn thể và gợi ý những vấn đề cần kiểm điểm làm rõ ( nếu có ).

- Đảng viên trình bày những nội dung được gợi ý kiểm điểm ( nếu có ).

- Chi bộ thảo luận, góp ý cho đảng viên.

- Chi bộ tiến hành biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín về mức xếp loại chất lượng đảng viên báo cáo Đảng ủy công ty công nhận và thông báo kết quả xếp loại cho đảng viên  ( đảng viên dự bị, đảng viên sinh hoạt tạm thời không tham gia biểu quyết hoặc bỏ phiếu) .

4. Xếp loại chất lượng :

4.1. Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : là những đảng viên thực hiện xuất sắc 4 nội dung đánh giá nêu trên và được trên ½ số đảng viên chính thức của Chi bộ biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành, được chi bộ biểu dương hoặc đề nghi cấp trên khen thưởng. Số đảng viên xuất sắc không vượt quá 15 % tổng số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ ( Tỷ lệ này được tính trên tổng số đảng viên xếp loại ở mục 4.1 và 4.2 ). Trường hợp chi bộ có dưới 7 đảng viên, nếu có đảng viên xuất sắc thì tối đa cũng chỉ 01 đồng chí ( Mẫu biểu đính kèm ).

Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải là những đảng viên thực sự nổi trội, biểu hiện qua các thành tích sau đây :

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao; tiêu biểu trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chấp hành kỷ luật .

- Đảng viên trong công tác, lao động, quản lý có sáng kiến cải tiến, hợp lý hoá sản xuất hoặc có đề tài NCKH được công nhận và đưa vào áp dụng trong thực tiễn đem lại hiệu quả.

Không nhất thiết phải chạy theo tỷ lệ mà hạ thấp tiêu chuẩn; riêng đồng chí Bí thư cấp ủy được khen thưởng theo thành tích của cơ sở mình, không tính vào tỷ lệ trên. Việc đảng ủy công ty biểu dương khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng Đảng viên thực hiện theo “ Quy định chế độ khen thưởng tổ chức Đảng và Đảng viên” của Đảng uỷ ĐSVN.

4.2. Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ : là những Đảng viên thực hiện tốt 4 nội dung nêu trên và được ½ số Đảng viên chính thức của Chi bộ biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành.

4.3. Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành  nhiệm vụ : là những Đảng viên cơ bản thực hiện được 4 nội dung nêu trên và được ½ số Đảng viên chính thức của Chi bộ biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành.

Trong số Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ, Chi bộ cần chỉ rõ những mặt còn hạn chế để kịp thời sửa chữa, khắc phục:

- Cần tích cực làm việc, học tập và thực hiện nhiệm vụ được giao để đạt kết quả cao hơn.

- Những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác và sinh hoạt ( nếu có ).

- Là người đứng đơn vị mà đơn vị đó bị cấp trên đánh giá chưa hoàn thành nhiệm vụ; là Bí thư chi bộ mà tổ chức Đảng đó bị cấp uỷ cấp trên đánh giá, xếp loại yếu kém trong năm.

4.4. Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ: là những đảng viên đang trong thời kỳ bị thi hành kỷ luật của Đảng, chuyên môn, đoàn thể từ khiển trách trở lên trong năm ( Nếu đảng viên bị kỷ luật khiển trách do liên đới chịu trách nhiệm thì chỉ hạ một mức xếp loại đảng viên mà không xếp vào loại đảng viên này) hoặc vi phạm một trong các khuyết điểm dưới đây mà có trên ½ số đảng viên chính thức của chi bộ bỏ phiếu tán thành :

- Qua kiểm điểm, đánh giá, phát hiện thấy đảng viên đó vi phạm tư cách đảng viên.

- Cơ quan quản lý đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn hoặc Chi bộ đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ được giao .

- Không chấp hành sự phân công của tổ chức hoặc gây mất đoàn kết nội bộ .

5. Một số vấn đề cụ thể :

5.1. Đối với đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ nhưng thực hiện nhiệm vụ do cấp uỷ cấp trên giao thì đảng viên tự báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với Chi bộ. Khi cần thiết, Chi uỷ nghiên cứu ý kiến nhận xét của cấp uỷ quản lý đảng viên đó và thông báo với Chi bộ khi đánh giá chất lượng, phân loại đảng viên.

5.2. Đối với những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, cấp uỷ chi bộ phải kiểm tra, xem xét và xử lý kịp thời thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng, không để đến khi đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm mới xem xét, xử lý.

5.3. Trường hợp phát hiện đảng viên có khuyết điểm sau khi đã công nhận kết quả đánh giá, xếp loại đảng viên thì phải kiểm điểm, làm rõ và tuỳ theo mức độ vi phạm của đảng viên mà xử lý kỷ luật hoặc không công nhận kết quả đã xếp loại .

5.4. Trường hợp  cán bộ, đảng viên có những sai phạm ở cơ quan cũ (đến mức phải kỷ luật từ khiển trách trở lên), khi chuyển đến cơ quan khác mới bị phát hiện và xử lý, tổ chức cơ sở đảng cơ quan cũ đã đánh giá, xếp loại chất lượng thì không phải xem xét lại kết quả xếp loại của tổ chức cơ sở đảng đó.

C.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

Để thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, Đảng uỷ Công ty và các Chi uỷ Chi bộ cần chỉ đạo và tiến hành thực hiện tốt các nội dung sau :

1. Đối với Đảng uỷ công ty :

- Xây dựng kế hoạch đăng ký phấn đấu trong sạch vững mạnh của Đảng bộ ngay từ ngày đầu năm.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên của các chi bộ.

- Chỉ đạo tổ chức chuyên môn, đoàn thể tổng kết công tác năm, bình xét, xếp loại thi đua đảm bảo tiến độ theo quy định. Tổ chức lấy ý kiến tham gia của Ban chấp hành các đoàn thể ở cơ sở về sự lãnh đạo của đảng bộ.

- Xét, quyết định công nhận kết quả đánh giá chất lượng các chi bộ và đảng viên, khen thưởng chi bộ và đảng viên có thành tích và thông báo kết quả cho chi bộ và đảng viên biết.

- Đề ra biện pháp khắc phục của đảng bộ và chỉ đạo củng cố, khắc phục khuyết điểm của các chi bộ yếu kém

Coll: Trang

Đảng ủy Công ty
Các tin khác

Một số hình ảnh trong Đại Hội Đảng TRICC lần thứ X, 2015

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán - Năm 2014

Lễ khánh thành công trình nút giao thông khác mức ngã ba Huế nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975- 29/3/2015)

Một số hình ảnh trong Hội nghị Người Lao Động TRICC lần thứ VIII, 2015

Giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)

Chúc mừng sinh nhật các Đồng chí trong tháng 12/2014

Chúc mừng các Đồng chí sinh nhật trong tháng 11/2014

Chúc mừng sinh nhật đồng chí Trần Thiện Cảnh - Tổng GĐ Công ty

Thông tin tổng hợp
Hỗ trợ trực tuyến
Download
Thống kê truy cập
Giá vàngTỷ giá
Yahoo
Skype
E-mail
Hotline: 04 3 7714 276
Lượt truy cập:
1.779.647
Số người Online:
2